همزمان با برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 1401 در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 28، 29 و 30 اردیبهشت ماه، اداره انتظامات و حفاظت فیزیکی طرح حفاظتی ویژه آزمون ها را در حوزه های آزمون دانشگاه فردوسی مشهد و پردیس دانشگاه اجرا نمود.

گوشه ای از تلاش های همکاران حفاظت فیزیکی دانشگاه را در این تصاویر ملاحظه کنیم.

 ar40101.png

 ar40102.png

ar40103.png

ar40104.png