«آيين نامه صدور مجوز تردد خودرو در مناطق داراي محدوديت ترافيكي پردیس دانشگاه»

 

ماده 1- براي اعضاء هيات علمي، كاركنان و دانشجويان واحدهاي مستقر در منطقه كه داراي محدوديت جسمي و حركتي بوده و قادر به پياده روي نيستند پس از معرفي كتبي رئيس دانشكده/واحد و احراز شرايط مذكور مجوز تردد صادر مي گردد.
     تبصره1- برای اعضاء هیأت علمی و کارکنانی که در دانشکده های مستقر در منطقه شاغل می باشند و سن آنها 60 و بالاتر می باشد مجوز تردد صادر می گردد.
     تبصره2- همكاران شاغل در واحدهاي خارج از منطقه با شرايط مندرج در ماده يك كه تردد آنها به داخل منطقه و يا سازمان مركزي ضروري است مشمول اين ماده خواهند شد.
     تبصره3- به مراجعين و بازنشستگان كه داراي شرايط مندرج در ماده يك بوده و قادر به پياده روي نباشند به تشخيص نگهبان بصورت موردي اجازه ورود به منطقه داده خواهد شد.
     تبصره4- براي افرادي كه به صورت مقطعي دچار عارضه و محدوديت حركتي گردند پس از معرفي كتبي رئيس دانشكده/واحد مجوز مدت دار صادر خواهد شد. بديهي است مجوزهاي صادره اعم از دائمي و مدت دار در صورت احراز عدم وجود شرايط مندرج در ماده يك لغو خواهد شد.

ماده 2- تردد خودرو حمل بار (اعم از سواري و وانت)، حمل زباله، امدادي، مصالح ساختماني و حمل پول به مقصد واحدهاي داخل منطقه مجاز خواهد بود. بديهي است پس از انجام مأموريت بايد منطقه را ترك نمايد.

ماده 3- برای هر یک از دانشکده های مستقر در منطقه مجوز تردد یک دستگاه خودرو سواری جهت انجام امور دانشکده صادر می گردد.

ماده 4- براي هر يك از شعب بانك هاي مستقر در منطقه (تجارت و ملي) مجوز تردد يك دستگاه خودرو سواري جهت انجام امور شعبه و خودپردازها صادر مي گردد.

ماده 5- تردد شخصيتهاي داراي رده حفاظتي يا سياسي به تشخيص مديريت حراست دانشگاه بلامانع است.

ماده 6- براي شركت كنندگان در همايش هاي علمي، سخنراني ها و جلسات فرهنگي- سياسي و ... مجوز تردد صادر نخواهد شد.

ماده7- موارد خاص كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است با هماهنگي و تشخيص مديريت حراست و یا مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه اقدام خواهد شد.

ماده 8- مرجع صدور مجوز تردد و اجرای آیین نامه اداره انتظامات و حفاظت فیزیکی دانشگاه می باشد. همچنین ضروری است تدابیر لازم جهت کنترل الکترونیک تردد خودروها توسط مرکز اطلاعات، آمار و امور رایانه ای دانشگاه انجام پذیرد.
اين آيين نامه در 8 ماده و 4 تبصره در جلسه مورخ 93/05/26 هيات رئيسه دانشگاه فردوسي به تصويب رسيد.